• Mọi thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được bảo đảm an toàn. Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được sử dụng trong nội bộ công ty phục vụ cho quá trình cung cấp sản phẩm, dịch vụ đến khách hàng. 
     

    Chúng tôi sẽ không thuê, bán hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của khách hàng, đối tác cho bên thứ ba không liên quan mà không có sự đồng ý của Khách hàng, đối tác. Trong trường hợp cơ quan pháp luật yêu cầu, chúng tôi sẽ buộc phải cung cấp những thông tin này cho các cơ quan pháp luật.